REGULAMIN RELAX INN HEALTH & SPA

 

 

1. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie Relax Inn Health & Spa

2. Relax Inn świadczy usługi zgodnie ze swoja kategorią i standardem.  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości, prosimy o jak najszybsze ich zgłaszanie do recepcji lub kierownictwa obiektu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.


3. Pomieszczenia mieszkalne w Relax Inn zwane w dalszym ciągu “pokojami” wynajmowane są na minimum jedną dobę

4. Przy wynajmowaniu pokoju prosimy o podanie czasu pobytu.  W przypadku braku takiego określenia, przyjmuję się że pokój został wynajęty na jedną dobę.

5. Należność za całość pobytu należy uiścić w dniu przyjazdu

6. Doba pobytowa zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 następnego dnia.  Najemca pokoju, zwany w dalszym ciągu „gościem” może zająć bez dodatkowych opłat pokój pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 w dniu, w którym rozpoczyna się dla niego pobyt w Relax Inn jeżeli pokój ten jest wolny i przygotowany.

7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, prosimy zgłaszać w recepcji do godziny 10:00 każdego dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.  Postaramy się spełnić Państwa życzenie w miarę posiadania wolnych miejsc.  W przypadku pozostawienia przez gościa w pokoju rzeczy, zostaną ona przeniesione do innego zamkniętego pomieszczenia i nie zostaną wydane do czasu uregulowania przez gościa powstałej należności.  Relax Inn nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju ani przechowywane w innym pomieszczeniu.

8. W przypadku przedłużenia doby do godz. 12:00 pobieramy 25 % ceny za całą dobę minus wyżywienie.
W przypadku przedłużenia doby do godz. 14:00 pobieramy 50% ceny za całą dobę minus wyżywienie.
W przypadku przedłużenia doby do godz. 16:00 pobieramy 80% ceny za całą dobę minus wyżywienie.
W przypadku przedłużenia doby do godz. 18:00 pobieramy 100% ceny za całą dobę minus wyżywienie.

9. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego Dz. U. 64.16.93 z dnia 01.12.1964 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.11.1964r z późniejszymi zmianami w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotel lub inne podobne zakłady  ( Dz. U. Nr 45 poz 225 z 1985 roku o odpowiedzialności hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności pieniężnych, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, artystyczną jest istotnie ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do skrzynek depozytowych ( odpłatność w recepcji)

10. Relax Inn nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

11. Relax Inn może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie gościa, pracownika hotelu albo innych osób przebywających na terenie hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie hotelu.

12. Relax Inn nie przewiduje zamian lub zwrotów pieniędzy za niewykorzystane usługi wliczone w cenę pobytu ( zabiegi, wycieczki, posiłki itp.) oraz za niewykorzystane noclegi.  Indywidualne przypadki są rozpatrywane przez kierownictwo obiektu.

13. Gość nie może bez zgody kierownictwa Relax Inn przekazać zwolnionego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę.

14. Osoby odwiedzające naszych gości są proszone o opuszczenie Relax Inn do godziny 22:00

15. W całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyjątkiem balkonów gdzie dla Państwa wygody umieściliśmy popielniczki.  W każdym pokoju zainstalowane są „czujki” połączone bezpośrednio z centralą Państwowej Straży Pożarnej, a wycofanie zgłoszenia to każdorazowo koszt 75,00 zł którym zostanie obciążony gość z pokoju, w którym zareagowała „czujka”

16. W części mieszkalnej Relax Inn obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego, z wyjątkiem części restauracyjno-barowej.

17. W pokojach obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych z gniazdka energią elektryczną, nie stanowiących  wyposażenia tych pomieszczeń lub wypożyczonych z recepcji z wyjątkiem maszynek do golenia, suszarek do włosów i ładowarek to telefonów komórkowych.

18. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy, ze względów bezpieczeństwa, o zamknięcie okien oraz drzwi na klucz i pozostawienie klucza w recepcji- KONIECZNIE

19. Gość hotelowy jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zagubieniem przez siebie lub inna osobę będącą w posiadaniu klucza do pokoju w którym przebywa gość.

20. W przypadku korzystanie z posiłków, nie ma możliwości wykupienia połowy porcji dla osoby dorosłej.

21. Gość Relax Inn ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub braku należytej staranności oraz z winy lub braku należytej staranności odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcje o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

22. Gość hotelwym ma prawo za dodatkową opłatą przebywać w pokoju z zwierzęciem do 5kg. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.  Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę przebywające na terenie Relax Inn.  Zwierze ma zakaz przebywania w pomieszczeniach restauracyjno-barowych oraz w pomieszczeniach bazy zabiegowej.
W przypadku przybycia na miejsce z zwierzęciem większym niż około 5kg lub z niebezpiecznym dla otoczenia, Relax Inn zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia na teren obiektu zwierzęcia, lub naliczyć za zwierzę 75% ceny całkowitej, pobrać kaucję za pobyt oraz oddać do dyspozycji gościa pokój przystosowany do przyjmowania większych zwierząt.

23. Wszystkie dania serwowane muszą być spożywane w miejscach do tego wyznaczonych, nie dopuszczalne jest wynoszenie jedzenia pod jakąkolwiek postacią poza restaurację lub miejsca do tego wyznaczone.  Zasada ta nie dotyczy usługi „room servie”

24. Wnoszenie jedzenia i przyrządzanie z niego we własnym zakresie posiłków jest zabronione.

25. Relax Inn nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka chyba że szczegółowe przepisy stanowią inaczej.

26. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza.  Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenie terenu hotelu.

27. Oficjalny cennik wszelkich usług świadczonych przez Relax Inn znajduję się w recepcji.  Relax Inn zastrzega sobie prawo zmiany cennika za wszelkie usługi.

28. Relax Inn zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

29. Relax Inn zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz wszelkich innych cen obowiązujących w Relax Inn bez wcześniejszego powiadomienia.

30. Wszelkie uwagi lub opinie prosimy kierować do kierownictwa obiektu.